Microsoft dynamics 365 w chmurze background
avatar
Autor
Karolina Bąba

Zarządzanie ryzykiem w IT

Jak Business Continuity chroni przed nieoczekiwanymi zdarzeniami?

Współczesny świat coraz bardziej opiera się na technologiach informatycznych, a przestoje w działaniu systemów IT mogą mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw i ich klientów. Zarządzanie ryzykiem w sektorze IT staje się zatem kluczowe dla pomyślnego funkcjonowania organizacji. Jednym z najważniejszych narzędzi w tej dziedzinie jest Business Continuity, który umożliwia zachowanie ciągłości działania organizacji mimo wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń. W jaki sposób Business Continuity Plan może uchronić firmy IT przed skutkami trudnych do przewidzenia incydentów? W obliczu rosnących zagrożeń, takich jak cyberataki czy awarie sprzętowe kwestie związane z Business Continuity stają się szczególnie istotne dla zachowania stabilności biznesu.

zarządzanie ryzykiem w it

Co to jest Business Continuity Plan?

Business Continuity Plan to kompleksowa strategia, której celem jest zapewnienie ciągłości działania organizacji w sytuacjach kryzysowych. Ważne jest podkreślenie różnic między Business Continuity a Disaster Recovery – pierwsze skupia się na utrzymaniu ciągłości kluczowych procesów biznesowych, podczas gdy drugie koncentruje się na przywracaniu infrastruktury IT po awarii. Disaster Recovery Plan skupia się głównie na przywracaniu działania systemów informatycznych po awarii lub katastrofie, w tym serwerów i innego sprzętu IT. Z drugiej strony, Business Continuity Plan koncentruje się na zapewnieniu ciągłości działania kluczowych procesów biznesowych w sytuacjach kryzysowych, takich jak awaria serwera, poprzez stosowanie alternatywnych rozwiązań i planów działania.

co to jest business continuity

Dlaczego Business Continuity jest kluczowe dla nieprzerwanego działania?

Business Continuity, czyli ciągłość działania biznesu, jest kluczowym elementem w obszarze IT ze względu na wiele czynników. Wiele branż jest podatnych na różnorodne zagrożenia, a skutki ich wystąpienia mogą być katastrofalne dla firm.

Po pierwsze, środowisko IT jest dynamiczne i ciągle ewoluujące, co zwiększa ryzyko wystąpienia problemów. Cyberataki, awarie sprzętu i oprogramowania oraz ludzkie błędy to typowe zagrożenia, które mogą prowadzić do przestojów w działalności. W przypadku IT, gdzie dostępność systemów i bezpieczeństwo danych są kluczowe, każdy przestój może być kosztowny i prowadzić do strat finansowych oraz pogorszenia reputacji firmy.

Przykładem potężnego wpływu braku Business Continuity jest atak WannaCry z 2017 roku. Wirus ten szybko rozprzestrzenił się na całym świecie, paraliżując działalność wielu firm i instytucji. Skutki tego ataku były ogromne, przynosząc straty szacowane na miliardy dolarów. Firmy, które nie posiadały skutecznych planów Business Continuity, były szczególnie narażone na negatywne konsekwencje, jakie za sobą niosła ta katastrofa.

W związku z tym, wdrożenie rozwiązania Business Continuity staje się niezbędne dla firm działających nie tylko w branży IT. Taki plan pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia problemów, minimalizując przestoje i ograniczając negatywne skutki dla działalności oraz klientów. Dzięki temu firma może zabezpieczyć swoją corową działalność oraz zachować zaufanie klientów i partnerów biznesowych, nawet w sytuacjach kryzysowych.

dlaczego business continuity jest kluczowe

Elementy skutecznego planu Business Continuity

Na skuteczny Business Contiuty Plan składa się kilka kluczowych elementów:

  1. Analiza wpływu na działalność operacyjną – to proces identyfikacji i oceny potencjalnych skutków przerwania działalności firmy na kluczowe procesy biznesowe, pomaga zidentyfikować priorytety w zakresie ochrony zasobów IT i infrastruktury.
  2. Identyfikacja krytycznych zasobów IT – jest to proces określenia kluczowych elementów infrastruktury IT, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy. Obejmuje to identyfikację systemów, aplikacji, danych i innych zasobów, których brak mógłby spowodować znaczące zakłócenia w działalności.
  3. Strategie minimalizacji ryzyka i szybkiego odzyskiwania danych – w planie Business Continuity powinny być zawarte strategie mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zakłóceń w działaniu systemów IT oraz szybkie przywrócenie ich funkcjonalności w przypadku wystąpienia problemów. Mogą to być rozwiązania takie jak regularne tworzenie kopii zapasowych, replikacja danych, wykorzystanie rozwiązań chmurowych czy też redundancja infrastruktury.
  4. Regularne testowanie i aktualizacje planu BCP – plan nie powinien być jednorazowym dokumentem, ale raczej żywym narzędziem, które stale ewoluuje wraz z firmą i zmieniającymi się zagrożeniami. Regularne testowanie planu i aktualizacje są niezbędne do zapewnienia jego skuteczności w sytuacjach kryzysowych. Przykładowo symulacje cyfrowe pozwalają na sprawdzenie działania planu w praktyce i identyfikację obszarów wymagających ulepszeń.
  5. Plan komunikacji kryzysowej – oprócz samego planu Business Continuity, istotne jest również uwzględnienie planu komunikacji kryzysowej, który określa procedury i narzędzia komunikacyjne, które będą wykorzystywane w takim przypadku, aby zapewnić szybką i skuteczną wymianę informacji między zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysem.

Wszystkie te elementy wspólnie tworzą kompleksowy plan Business Continuity, który ma na celu minimalizację zakłóceń w działaniu firmy oraz szybkie przywrócenie jej normalnego funkcjonowania w przypadku wystąpienia awarii lub kryzysu.

Posiadanie dobrze przygotowanego Business Continuity Planu jest niezbędne dla zminimalizowania ryzyka i zapewnienia stabilności działania firmy mimo nieoczekiwanych zdarzeń. Implementacja i ciągłe doskonalenie planu zachowania ciągłości operacyjności w organizacjach pozwala nie tylko na skuteczną reakcję, ale również stanowi integralną część strategii biznesowej, wspierając zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

Wróć do newsów